ราคา ณ ตลาดกลางยางพารา วันที่

ยางแผ่นดิบ
USS
ยางแผ่นรมควัน
ชั้น3 RSS
สงขลา
41.89   0.65
47.00  0.00
สุราษฎร์ธานี
41.33  1.21
45.29  1.71
นครศรีธรรมราช
41.89  0.65
45.49  1.51
ยะลา
-  0.00
-
บุรีรัมย์ 42.25 -
หนองคาย - -