ราคาประมูลตลาดกลางยางพารา  วันที่  16 กุมภาพันธ์ 2561
ยางแผ่นดิบ
USS
+/-
จากราคา
กลาง
ยางแผ่น
รมควัน
RSS
+/-
จากราคา
กลาง
 สงขลา
-
0.00
-
0.00
 สุราษฎร์ธานี
44.01
0.99
47.10
0.24
 นครศรีธรรมราช
44.01
0.99
46.50
0.36
 ยะลา
-
0.00
-
 
 บุรีรัมย์
-
 
-
 
 หนองคาย
-
 
-
 
หมายเหตุ : - ราคากลางเปิดตลาดยางแผ่นดิบคุณภาพดี 45.00
- ราคากลางเปิดตลาดยางแผ่นรมควันชั้น 3 46.86