ราคาประมูลยางประจำวันที่
 14 ธันวาคม 2560
                   ตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย
ประเภทยาง
ราคา
(บาท/กก.)
ปริมาณ
(กก.)
ยางแผ่นดิบคุณภาพดี
41.00
2,515
ยางแผ่นดิบความชื้น 3-5%
-
-
ยางแผ่นดิบความชื้น 5-7%
-
-
ยางแผ่นดิบความชื้น 7-10%
-
-
ยางแผ่นดิบความชื้น 10-15%
-
-
ยางแผ่นรมควันชั้น 3
-
-
ราคาท้องถิ่น
40.00